ချစ်ကံကောင်း

,

10 - items

Download Album ( Zip )

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading...

Song Title
၀၁။ ချစ်ကံကောင်း
၀၂။ ဓါတ်ပြားဟောင်း
၀၃။ ဂစ္ဆပနဒီ
၀၄။ ဝါဝါခတ်လို့
၀၅။ အလွမ်း
၀၆။ ဂုဏ်မြင့်သူ
၀၇။ နှောင်းအတိတ်က တက္ကသိုလ်မြီ
၀၈။ အဂုမှရာလာ
၀၉။ ခါနွီဆန်း
၁၀။ မြီကပ်ပင်သျှေ