Song Title Artist
၀၁။ သွီးစည်းကတ်မေ မြတ်မင်းဇင်
၀၂။ အောက်မိတမ်းတ ငယ်ဘဝ ဦးမောင်သိန်း
၀၃။ ရှား မြတ်မင်းဇင်
၀၄။ ချစ်တေ ဘိုဘိုနိုင်
၀၅။ အမှားနန့်အမှန် မြတ်မင်းဇင် + ခိုင်မင်းဆက် + ဘိုဘိုနိုင်
၀၆။ ပြတ်စဲလခဗျာယ် ခိုင်မင်းဆက်
၀၇။ ငါရခိုင် ဘိုဘိုနိုင်
၀၈။ အကျင့်သိက္ခာ ခိုင်မင်းဆက်
၀၉။ တောင်းပန်ပါယင့် မြတ်မင်းဇင်
၁၀။ သူသိပါစီ ဦးသိန်းမောင်
၁၁။ ငါ့ဘဝနဲ့ငါ ဘိုဘိုနိုင်
၁၂။ အဝီးရောက် ခိုင်မင်းဆက်